Φωτογραφίες

Πληροφορίες για την Prosuma

prosuma

Οι αρχές μας

Τα ιδρυτικά μέλη του Ρrοsuma έχουν επιβεβαιωμένη βούληση να συγκεκριμενοποιήσουν τους σκοπούς τον συλλόγου και να χρησιμοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να αναπτύσ­σουν και να διαιωνίσουν την επιχειρηματική δράση. Πεπεισμένοι ότι η ατομική προσπάθεια προϋποθέτει την καλή συλλογική ύπαρξη, και ότι η δωρεά τον καθενός, η φιλανθρωπία και η αλληλοβοήθεια είναι καθολικές αξίες πού ο καθένας μας πρέπει να ζωντανέψει για να εξα­σφαλίσει μια κοινωνική ισορροπία, οι ιδρυτές τον συλλόγου επιθυμούν να διαδώσουν και να διανέμουν αυτές τις ιδέες εμπλεκόμενοι προσωπικά και ενεργά στην πραγματοποίηση τον Prosuma .

Η ιδρυτική ομάδα τον συλλόγου πιστεύει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια βρίσκεται στην ελευ­θερία των ανδρών και των γυναικών, καθώς και στην υπευθυνότητα τούς απέναντι στους ίδι­ους και απέναντι στους άλλους. Μ' αυτή την έννοια έχουν την ακόλουθη σταθερή: "Είμαστε όλοι υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλο", το σύνθημα τον συλλόγου και προσπαθούν δια μέσον της δράσης τους να διαδώσουν το μήνυμα όσο δυνατόν περισσότερο έτσι ώστε η αμοιβαιότη­τα να προπορεύεται της αδιαφορίας.

Για να εμψυχώσουμε λοιπόν αυτό το σύνθημα και συγκινημένοι από την κατάσταση τον ελ­ληνικού λαού πού χτυπήθηκε από την κρίση, ο Ρrοsuma αποφασίζει να εμπλακεί σ' αυτή τη δράση -στόχο, έτσι ώστε να δοθεί στις οικογένειες που βρίσκονται σε αβέβαιη κατάσταση μια οικονομική και ηθική βοήθεια.

 

http://www.associationprosuma.org

 

 

Πληροφορίες

Κατασκευή ιστοσελίδων iNNOVENT